ANUNȚ

 

 

Având în vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Hotărârea nr. 126 din 1 martie 2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, precum și Hotărârea Colegiului de Conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara nr. 9  din 1 martie 2019

 

   PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TIMIȘOARA

 

organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe durată determinată de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, la data de  18 aprilie 2019, ora 10,00, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.    

 Organizarea și desfășurarea concursului se va face conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/1.03.2007.

Pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

-        au cetățenie română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

-        nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

-        cunosc limba română;

-        sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

-        au studii superioare juridice;

-        posedă cunoștințe de operare pe calculator sau de dactilografiere.

 

Cererile de înscriere la concurs se depun la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara până la data de 28 martie 2019.

Tematica și bibliografia pentru concurs sunt cele prevăzute în Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 169/2017, anexa 2, menținută prin HCSM nr. 262/2018.

Taxa de înscriere la concurs este în cuantum de 150 lei.

Conform art. 9 alin. 2 din Regulament, dosarul de înscriere va cuprinde:

a)    cerere tipizată (se primește la momentul înscrierii);

b)    actul de identitate (copie);

c)    diploma de licență;

d)    certificat de cazier judiciar;

e)    certificat de cazier fiscal;

f)     caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, caracterizarea de la unitatea de învățământ absolvită;

g)    curriculum vitae;

h)    adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

i)      chitanță de achitare a taxei de înscriere la concurs.

Certificarea copiilor de pe actele prevăzute la lit. b) și c) se face de către un membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea mențiunii ”conform cu originalul”, după prezentarea actului original.

Potrivit art. 16 din Regulament, examinarea candidaților se face prin susținerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere, precum și a unei probe scrise.

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator sau de dactilografiere se face de către comisia prevăzută de art. 11 alin. 2 și se notează cu ”admis” sau ”respins”. Candidații declarați admiși la proba practică eliminatorie participă la susținerea probei scrise.

Proba scrisă se susține la următoarele discipline: procedură penală, procedură civilă și organizare judiciară.

          Tematica și bibliografia de concurs sunt afișate pe site-ul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara.

         

Informații suplimentare se pot obține la sediul unității din Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 2A, et. III sau la tel. 0256/498230,  int. 115.

 

 

 

 

                    1 martie 2019

 

 

 

 

 

 

 

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE